ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Bilimsel Program

4. AYDIN İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ
5-7 NİSAN 2019
BİLİMSEL PROGRAM

5 NİSAN 2019 -  CUMA

14.00
OTELE GİRİŞ VE KAYIT
14.00-14.40
İÇ HASTALIKLARINDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
Oturum Başkanı: Sabri Barutca
14.00-14.20
İç Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı
Salim Demir
14.20-14.40
Dahili Yoğun Bakımda Akılcı İlaç Kullanımı
Büşra Niğdelioğlu
14.40-15.00
Kahve Arası
15.00-16.00
SÖZEL BİLDİRİLER - I OTURUMU
Oturum Başkanı: Özlem Oltulu  
Gemsitabin tedavisine bağlı toksik epidermal nekroliz :Literatür eşliğinde olgu sunumu
Ebru Karcı
2010-2014 YILLARI ARASINDA YOĞUN BAKIMDAKİ ENFEKSİYON EPİDEMİYOLOJİSİ, BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ENFEKSİYONLARIN SONUÇLARI
Ferdi GÜLAŞTI, İbrahim KURT, Şerife Barçın ÖZTÜRK
Nadir Bir Psödopnömoperitonyum Sebebi: Chilaiditi Sendromu
mehmet nur kaya, burcu caner, uğur ergün
İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ UYGULAYAN HEKİMLERİN HEPATİT B ENFEKSİYONU TARAMASINA YAKLAŞIMI
HALİL GENÇ
Kronik Böbrek Yetmezliğine Sekonder Hiperparatiroidi Gelişen; Multiple Metotars, Costa, Pelvis Tutulumu İle Seyreden Nadir Bir Brown Tümör Olgusu
BURCU ALMACAN, AYSUN TORAMAN
YOĞUN BAKIM HASTALARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI İLE MORTALİTE İLİŞKİSİ
Sibel Demiral Sezer
Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum Adipolin Düzeyi ve Metabolik Parametreler ile İlişkisi
ENDER AKTEPE, MEHMET ÇALAN, GÖKÇEN ÜNAL KOCABAŞ, ŞEKÜRE DEMET ARSLAN, CANAN KARAN, MELİKE YÜCE AKTEPE, MURAT AKŞİT, ROUKİE CHOUSEİN, ARİF YÜKSEL
Fibromiyalji Tanılı Hastalarda Gastrointestinal Sistem Bulguları İle Sağlık Durumu Arasındaki İlişki
Betül Sargın, Gülcan Gürer
Visseral Yağ Volümü Tip 2 Diyabetes Mellituslu ve Prediyabetli Hastalarda İnsulin Direnci için Abdominal Duvar Yağ İndeksinden Daha İyi Bir Belirleyicidir
ÖZLEM ÖZER ÇAKIR
16.00-16.20
Kahve Arası
16.20-17.20
SÖZEL BİLDİRİLER - II OTURUMU
Oturum Başkanı: Gökhan Sargın  
Tip2 Diyabet Hastalarında, Vücut Kitle İndeksi ve İntraabdominal Viseral-Subkutan Yağ Doku Hacimlerinin Kan Şekeri Regülasyonuna Etkisi
Rabia Mihriban Kılınç, İsmail Kırlı
ROMATOLOJİDE RİTUKSİMAB DENEYİMİMİZ: TEK MERKEZ VERİLERİ
İFFET MERVE UÇAR BAYTAROĞLU, GÖKHAN SARGIN, SONGÜL ÇİLDAĞ, TAŞKIN ŞENTÜRK
AORTOKORONER BAYPAS HASTALARINDA PREOPERATİF HBA1C DEĞERLERİNİN POSTOPERATİF YOĞUN BAKIMDA KALIŞ SÜRESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Selim DURMAZ
Beyin Metastazı Olan 65 Yaş Üstü Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Hastalarında Prognoz
Engin Kut
YOĞUN BAKIM HASTALARINDA ÖTİROİD HASTA SENDROMUNUN MORTALİTE VE DİĞER PROGNOSTİK BELİRTEÇLERLE İLİŞKİSİ
Süleyman Günay
Lökositoklastik Vaskülit: 36 Hastanın Retrospektif Analizi
REYHAN KÖSE, GÖKHAN SARGIN, SONGÜL ÇİLDAĞ, TAŞKIN ŞENTÜRK
HEMODİYALİZ HASTALARINDA VASKÜLER KALSİFİKASYON VE ARTERİYEL DİSTENSİBİLİTE İLE İLİŞKİSİ
Ufuk Avcıoğlu
ÜLSERATİF KOLİT HASTALARINDA HELİKOBAKTER PİLORİ PREVALANSI
Nalan Gülşen Ünal
17.20-17:40 Kahve Arası
17.40-18.40
SÖZEL BİLDİRİLER - III OTURUMU
Oturum Başkanı: Adil Coşkun 
GİS KANAMALI HASTALARIMIZDA ANKAFERDİN ETKİNLİĞİ: TEK MERKEZLİ , İLK SONUÇLARIMIZ
Mehmet Emin Ayhan, Mehmet Hadi Yaşa
Hemodiyaliz Ve Periton Diyalizi Hastalarında Depresyon, Yaşam Ve Uyku Kalitesi
Seyyid Bilal AÇIKGÖZ, Muhammed KAYA, Ayşe ERDOĞAN KAYA, Erkan ŞENGÜL, Savaş SİPAHİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD Mediastinal EUS-İİAB Sonuçları
Muharrem Keskin
ROMATOİD ARTRİTTE KOMORBİDİTE VE SERUM ANTİ-CCP ANTİKOR SEVİYELERİ İLE İLİŞKİSİ
AYŞE İYİYAPICI ÜNÜBOL, ÖMER FARUK ŞENDUR
Tarama programı ile gaitada gizli kan pozitifliği saptanan hastalardaki endoskopik bulgular
Zehra Betül Paköz
Otuz Yaş Altı Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi
Serkan Menekşe
18.40-19.00
Kahve Arası
19.00
AÇILIŞ TÖRENİ

6 NİSAN 2019 - CUMARTESİ

09.00-10.15
İMMÜNOLOJİ-ROMATOLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Taşkın Şentürk
09.00-09.20
Bel Ağrılarına Yaklaşım
Taşkın Şentürk
09.20-09.40
Herediter Anjioödem ve Ayırıcı Tanı
Songül Çildağ
09.40-10.00 Ailevi Akdeniz Ateşi
Gökhan Sargın
10.00-10.15
Tartışma
10.15-10.30
Kahve Arası
10.30-11.45
ONKOLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Nezih Meydan
10.30-10.50
Büyüme Faktörleri ve Onkolojide Kullanımı
Bilgin Demir
10.50-11.10
Kanserde Enteral Beslenme
Esin Oktay
11.10-11.30
Kanserde Güncel Hedefler ve Tedavi Ajanları
Özlem Oltulu
11.30-11.45
Tartışma
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30-14.45
ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Engin Güney
13.30-14.00
Primer Aldosteronizme Yaklaşım
Engin Güney
14.00-14.30
Günlük Pratikte Cushing Sendromuna Tanısal Yaklaşım
Mustafa Ünübol
14.30-14.45
Tartışma
14.45-15.00
Kahve Arası
15.00-16.45
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanları: Hadi Yaşa, Vahit Yükselen
15.00-15.20
Kronik Hepatit C Tedavisinde Son Yenilikler
Adil Coşkun
15.20-15.40
GİS Kanamalarında Güncel Endoskopik Tedaviler
Burak Özşeker
15.40-16.00
Kronik Hepatit ve Siroza Neden Olan Çağımızın Hastalığı: Karaciğer Yağlanması
Altay Kandemir
16.30-16.45
Tartışma
16.45-17.00
Kahve Arası
17.00-18.15
NEFROLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Yavuz Yeniçerioğlu
17.00-17.20
Sekonder Hipertansiyon
Meltem Seziş Demirci
17.20-17.40
Diyabetik Nefropati
Erhan Tatar
17.40-18.00
Tübülointerstisyel Nefrit
Hakan Akdam
18.00-18.15
Tartışma

7 NİSAN 2019 - PAZAR

09.00-10.15
HEMATOLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Gürhan Kadıköylü
09.00-09.30
Myelodisplastik Sendrom
Zahit Bolaman
09.30-10.00
Eozinofiliye Yaklaşım
İrfan Yavaşoğlu
10.00-10.15
Tartışma
10.15-10.30
Kahve Arası
10.30-11.45
GENEL DAHİLİYE BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Hulki Meltem Sönmez
10.30-10.50
Kronik Hastalıklar ve Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi
Cem Şahin
10.50-11.10
Hastanede Hastaların Karşılaştıkları Tehlikeler
Hulki Meltem Sönmez
11.10-11.30
Kronik Hastalıkların Önemi ve Yönetimi
Hilal Bektaş Uysal
11.30-11.45
Tartışma
11.45-12.00
KAPANIŞ
12.00-13.30
Öğle Yemeği
 
POSTER BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
  DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ NON-HODGKIN LENFOMA SEYRİNDE GELİŞEN KALP TUTULUMU OLGU SUNUMU
AZİME BAŞ ÖZÇALİMLİ, Ömer Faruk Kutsi KÖSEOĞLU Faruk Kutsi KÖSEOĞLU, Canten TATAROĞLU, Yakup YÜREKLİ, İrfan YAVAŞOĞLU
  Gastrointestinal Stromal Tümör ile Prezente olan Maliğn Melenom Olgusu
Bilgin Demir, Nezih Meydan , Sabri Barutca
  AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ TABLOSUNDA GELEN RETROPERİTONEL FİBROZİS SAPTANAN BİR OLGU
DİLARA AKIN, HASAN TUNCA, İSMAİL KIRLI, CEM ŞAHİN
  NADİR GÖRÜLEN ANTITROMBIN EKSİKLİĞİ
SUZAN YÜCEL, İRFAN YAVAŞOĞLU
  SİTOPENİNİN NADİR GÖRÜLEN BİR NEDENİ OLAN ÖNEMİ BİLİNMEYEN KLONAL SİTOPENİ(CCUS)
cem selim, irfan yavaşoğlu, zahit bolaman
  UNUTULMAMASI GEREKEN BİR TANI: KEMİK İLİĞİ TUTULUMLU TÜBERKÜLOZ
AYŞE HİLAL EROĞLU KÜÇÜKDİLER, İRFAN YAVAŞOĞLU, FÜRUZAN DÖGER, EMEL CEYLAN, ALİ ZAHİT BOLAMAN
  HİDROKSİKLOROKİN İLİŞKİLİ AKUT PANKREATİT OLGUSU
ESRA DİLŞAT BAYRAK, GÖKHAN SARGIN, TAŞKIN ŞENTÜRK
  İleokolitin nadir bir nedeni : Abdominal Tüberküloz- Olgu Sunumu
UĞUR ERGÜN, Gülhan Zorgör UÇDU, ERKAN ÇAĞLAR, Gülay TURAN
  Genç Hastada Nadir Görülen Malignite: Kolanjiokarsinom- Olgu Sunumu
UĞUR ERGÜN, GÜLHAN ZORGÖR UÇDU, ERKAN ÇAĞLAR, EMRAH AKAY, MERVE NUR AK, EREN ALTUN
  KARIN AĞRISININ NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK VEN TROMBOZU- OLGU SUNUMU
Hüseyin BAYGIN
Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
5-7 Nisan 2019

 

Bildiri son gönderim tarihi:
15 Mart 2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: jordan@motto.tc 

www.motto.tc

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.